Prywatność

Treści online

Operator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość informacji zawartych na tej stronie. Roszczenia w stosunku do operatora, dotyczące materiałów oraz innych szkód będących rezultatem wykorzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji bądź wykorzystania niepoprawnych i niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że możliwe jest wykazanie, iż operator działał umyślnie lub szkoda była wynikiem poważnego zaniedbania. Wszystkie oferty mają charakter niezobowiązujący i niewiążący. Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania części stron bądź całej prezentacji, a także do tymczasowego lub stałego zawieszenia publikacji.

Odpowiedzialność za linki do innych stron internetowych

Operator bądź wydawca strony internetowej powiązanej z niniejszą stroną jest zawsze odpowiedzialny za zawartość umieszczoną na swojej stronie. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem jakichkolwiek prawnych uchybień i niezgodności w chwili ustanowienia łącza. Żadne nielegalne treści nie zostały zidentyfikowane w trakcie weryfikacji. Jeśli wydawca otrzyma informację o jakimkolwiek naruszeniu prawa, linki do tych stron zostaną natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Treści oraz wszelkie dzieła stworzone przez operatora, zawarte na tej stronie podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy jakakolwiek inna forma wykorzystania, poza warunkami zawartymi w przedmiotowej ustawie o prawie autorskim, wymaga pisemnej zgody operatora i/lub autora. Jeżeli treść tej strony nie jest tworzona przez operatora, wszelkie prawa autorskie osób trzecich będą respektowane.

Polityka prywatności Envolved

W niniejszej polityce prywatności informujemy (Envolved GmbH) o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Politykę prywatności można wydrukować lub zapisać, korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki.

 

1. Strona wyznaczona do kontaktu

Stroną kontaktu i tzw. osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej zgodnie z podstawowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest to:   Envolved GmbH Elsenheimerstraße 59 80687 Monachium Niemcy

Telefon    +49 (0) 89 3 56 47 12-00

Fax:       +49 (0) 89 3 56 47 12-01

E-Mail:    kontakt@envolved.de

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej, można również w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Jest on dostępny pod wyżej wymienionym adresem pocztowym, a także pod podanym wyżej adresem poczty elektronicznej (podać „dotyczy: do rąk inspektora ochrony danych").

 

2. Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

2.1 Dostęp do naszej strony internetowej / dane dostępowe

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, gromadzimy dane dostępu, przesyłane przez Państwa przeglądarkę, aby umożliwić Państwu odwiedzenie strony internetowej. Dane dostępu obejmują w szczególności:

  • Adres IP odpytującego urządzenia,
  • Datę i godzinę odpytania,
  • Adres wywoływanej strony internetowej i strony odpytającej,
  • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym,
  • Identyfikatory online (np. identyfikatory urządzeń, identyfikatory sesji).


Przetwarzanie danych dostępowych jest niezbędne, aby umożliwić odwiedzanie strony internetowej oraz zagwarantować stałą funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych systemów. Dane dostępowe są również tymczasowo zapisane w wewnętrznych plikach dzienników logowania w celach opisanych powyżej, aby tworzyć dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej oraz dalej rozwijać naszą stronę internetową w odniesieniu do preferencji odwiedzających naszą stronę internetową (np. jeśli zwiększa się udział urządzeń mobilnych, za pomocą których odwiedzane są strony) i do ogólnego administrowania naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO.
Informacje przechowywane w plikach dziennika logowania nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Państwa osoby - w szczególności adresy IP są przez nas przechowywane jedynie w skróconej, anonimowej formie. Pliki dziennika logowania są przechowywane przez 30 dni i archiwizowane po późniejszej anonimizacji.

 

2.2. Google Maps

Nasza strona korzysta z usług map Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby wykorzystywane przez nas materiały z Google Maps były zintegrowane i wyświetlane w Państwa  przeglądarce, w trakcie wyświetlenia strony „kontakt”, Państwa przeglądarka internetowa musi mieć możliwość połączenia się z serwerem Google, który może znajdować  się równiez na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku przeniesienia danych osobowych do USA firma Google poddała się rozwiązaniu EU-US Privacy Shield (tzw. Tarcza Prywatności). Dzięki niemi Google otrzymuje informację, że adres IP urządzenia został wykorzystany do uzyskania dostępu do strony kontaktowej naszej witryny. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO, który opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest integracja usługi map w celu nawiązania kontaktu z nami.
Jeśli Państwo korzystają z usługi Google Maps na naszej stronie internetowej podczas zalogowania się na swoim profilu Google, Google może również połączyć to zdarzenie z Państwa profilem Google. Jeśli  Państwo nie życzą sobie skojarzenia z Państwa profilem Google, należy wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony kontaktowej. Google przechowuje Państwa dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i spersonalizowanej prezentacji Google Maps. Możesz zgłosić sprzeciw wobec zbierania danych przez Google.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Google oraz w Dodatkowych Warunkach Korzystania dla Google Maps.

 

2.3. myFonts Counter

Nasza strona korzysta z MyFonts Counter, usługi analizy stron internetowych MyFonts Inc. 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Aby umożliwić integrację czcionek używanych na stronie internetowej, śledzenie odsłon odbywa się zgodnie z przepisami licencyjnymi, przy czym liczba odwiedzin na stronie internetowej jest liczona do celów statystycznych i przesyłana do MyFonts.
MyFonts gromadzi dane pseudonimowe i anonimowe. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO w oparciu o nasze zainteresowanie atrakcyjną prezentacją naszej strony internetowej.
Odbywa się to poprzez wykonanie kodu Javascript w przeglądarce użytkownika. Aby uniemożliwić wykonywanie kodu Javascript z MyFonts, użytkownik może wyłączyć Javascript w swojej przeglądarce lub zainstalować blokadę Javascript.
Więcej informacji na temat ochrony danych oraz stosowanych plików cookie można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

 

3. Przekazywanie danych

Zebrane przez nas dane będą przekazywane dalej wyłącznie wtedy, gdy:

  • wyrazili Państwo wyraźną zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO,
  • przekazanie  zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę,
  • jesteśmy prawnie zobowiązani zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. c) RODO do przekazania lub,
  • jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. b) RODO wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Państwem lub do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, które są podejmowane na Państwa żądanie.


Część przetwarzania danych może być realizowana przez naszych usługodawców. Oprócz dostawców usług wymienionych w niniejszej polityce prywatności, mogą do nich należeć w szczególności centra danych, które przechowują naszą stronę internetową i bazy danych, dostawców usług IT, którzy utrzymują nasze systemy, oraz firmy doradcze. W przypadku przekazania danych naszym usługodawcom, mogą oni wykorzystywać je wyłącznie w celu realizacji swoich zadań. Usługodawcy zostali poddani przez nas starannemu wyborowi i zakontraktowaniu. Są oni związani umownie naszymi instrukcjami, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których to dotyczy, i są przez nas regularnie kontrolowani.
Ponadto przekazanie danych może być konieczne w związku z urzędowym dochodzeniem, orzeczeniami sądowymi i postępowaniem prawnym, jeżeli jest to konieczne do celów ścigania lub egzekwowania prawa.

4. Czas przechowywania danych

Zasadniczo dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których je zgromadziliśmy. Następnie dane usuwamy w trybie natychmiastowie, chyba że są nam potrzebne do końca ustawowego terminu przedawnienia w celu udowodnienia roszczeń cywilnoprawnych lub w związku z ustawowymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania.

5.Prawa przysługujące Państwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Wyjaśnimy Państwu przetwarzanie danych  i przedstawimy przegląd zapisanych danych dotyczących Państwa osoby. Jeżeli przechowywane u nas dane są nieprawidłowe lub nieaktualne, mają Państwo prawo do ich skorygowania. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach usunięcie danych jest wyjątkowo niemożliwe ze względu na inne regulacje prawne, dane zostaną zablokowane tak, aby były dostępne tylko w tym celu prawnym. Mogą Państwo ponadto zlecić ograniczenie przetwarzania swoich danych, np. jeśli Państwo uważają, że przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych, tzn. na żądanie prześlemy Państwu cyfrową kopię udostępnionych przez Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z praw opisanych w niniejszym dokumencie, użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić na powyżej wskazane dane kontaktowe. Dotyczy to również przypadku woli otrzymania kopii gwarancji potwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych.
Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Prawo to można egzekwować przed organem nadzorczym w państwie członkowskim UE będącym miejscem Państwa przebywania, pracy lub miejscem domniemanego naruszenia prawa. Siedziba odpowiedzialnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych znajduje się w Monachium, siedzibie Envolved GmbH: Bawarski Urząd Landu ds. Ochrony Danych (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, Niemcy.

6. Prawo odwołania i sprzeciwu

Zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO mają Państwo prawo w każdym momencie odwołać udzieloną nam zgodę. W związku z tym nie będziemy dalej przetwarzać danych na podstawie tych zgody w przyszłości. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia zgody.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo na mocy art. 21 RODO sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych i podać nam powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji i które Państwa zdaniem wskazują, że przeważają Państwa interesy zasługujące na ochronę. Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które realizowane będzie przez nas bez podania przyczyn.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy nieformalna wiadomość wysłana na wyżej wymienionych dane kontaktowe.

 

7.Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Możemy okazjonalnie aktualizować niniejszą politykę prywatności, np. podczas aktualizacji naszej strony internetowej lub zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych.Stan na: maj 2018 r.